Na  vaše  přání  můžeme zajistit

nezapomenutelný zážitek z akce týkajicí se jako jsou .. Mikulášská nadílka, průvody, diskotéky , mnozí další..  V případě že by jste měli zájem o více skupin , můžeme zajistit 

Jsme přátelský tým , snažíme se akci zakončit nejlépe  s ohňostrojem , pokud to možnosti dovolí .   Rádi bychom vás také upozornili .

 

 Aby jste se během akce  chovali  slušně ke krampusům , netahali  je  za rohy nebo je nějak neprovokovali  ...  V případě neslušného chování a provokování krampusáka , budete automaticky zajištěn a to PČR .. 

                                                                           !  VAROVÁNÍ  !

                    Přízný zákaz  používání veškerých  pirotechnických zařízení

                               Přízný zákaz  používání alkoholických nápojů

                               Přízný zákaz  používání  omamných látek

                                Přízný zákaz  kouření  po blíž  krampusáka

                                                                                !  Pravidla  !

Pro zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu Krampusacicz bylo nutné určit několik pravidel. 
Povinností každého návštěvníka je dodržovat je. 
V případě jejich hrubého porušení bude hříšník vyloučen z akce a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení vstupného.
 1 - Je zakázáno přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje, toxické a návykové látky v areálu akce. 
Organizátor akce nenese odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto pravidla.
 2 - Kouření je v areálu akce zakázáno.
 3 - Je zakázáno znečišťovat areál akce, tak jako vyhazovat odpadky,nedopalkdy od cigaret po blíž krampusáka. 
4 - Jakékoliv poškození musí být bez prodlení nahlášeno organizátorům.
 5 - Veškeré věci jako jsou např: (pyrotechnika , vlastní hudba, apod.) musí povolit organizátor akce.( informace pro účastníky)
 6 -Návštěvníci jsou povinni nosit vstupenku v podobě pásky po celou dobu akce. Pokud dojde k jejímu stržení, vstupenka se stává neplatnou. 
 7 - Za strženou vstupenku nebude vydána náhradní.
 8 - Zodpovědnost za osoby mladší 15 let přebírá doprovázející dospělá osoba starší 18 let.                         9 - Krampusacicz ani žádný z jeho pořadatelů nenesou zodpovědnost za návštěvníky pod 15 let vyskytující se v prostorách akce.
  10 - Jakékoliv zbraně jsou na akci zakázány . 
 11 - Ve všech sporech má rozhodující slovo organizátor akce, účastníci jsou povinni řídit se jeho pokyny.
 12  - Vstupem na akci souhlasíte s pořizováním svých fotografií a videozáznamů, tyto fotografie mohou být dále použity k propagaci Krampusacicz.
Na akci je zakázáno vodit zvířata.
  13 - Páska je majetkem organizátora až do skončení akce.
 14 - Organizátor má právo vyloučit návštěvníka z akci při porušení těchto pravidel, nebo při nevhodném chování. Toto rozhodnutí je finální.
Účastníci jsou povinni řídit se zákony ČR.

                                            V případě  nedodržování  pravidel  nebudete  na  akci pustěn